Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (ďalej OÚ) zákazníkov a ich spracovaní podľa súčasnej legislatívy Zákona na ochranu osobných údajov (zákon 101/2001Sb.), Občianskeho zákonníku (zákon 89/2012 Sb.) sa po novom mení podľa nariadenia Európskej únie o Ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 z dňa 25. 5. 2016 so začiatkom účinnosti od 25.5.2018.

1. SPRÁVCA

Spoločnosť GIAROO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Zeleninárska 2 071 01 Michalovce, IČO: 46 236 261, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 27951/V (ďalej len „Správca“). 

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Marketing, ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie obchodných oznámení, vrátane obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a/ alebo služieb tretích strán. Registrácia zákazníka (na e-shope správcu a jeho predajných miestach), Identifikácia zákazníka (Nákup tovaru a služieb na e-shope správcu a v jeho predajných miestach, Dodanie tovaru), Nákup tovaru, Dodávka tovaru, Identifikácia platby, Spracovanie reklamácií. 

3. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou na webe siko.sk, vyplnením formulára a odoslaním emailovej adresy (rýchla registrácia posielanie noviniek, posielanie katalógu Siko apod.) alebo odoslaním e-shopovej objednávky či osobným potvrdením objednávky na predajni užívateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu tu uvedenom budú spracovávané v automatizovane vedenej databáze správcom, prípadne spracovateľom, s ktorým má správca uzatvorenú zmluvu, a to pre definované účely. 

POVINNÉ POLOŽKY
Meno, priezvisko, rodné priezvisko (Registrácia zákazníka, a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)
Dátum narodenia (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia).
Adresa/y – Registračná, Fakturačná, Dodacia, Realizácia dodávky stavieb (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)
Emailová adresa (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)
Telefónne číslo/a (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)
Cookies (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Marketingová a obchodná komunikácia)
IP Adresy/MAC adresy prístupových zariadení, ich typy, operačné systémy (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Marketingová a obchodná komunikácia)
Osobné číslo (Registrácia zákazníka a identifikácia zákazníka, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Reklamácia, Marketingová a obchodná komunikácia)
Číslo/a faktúr, zákaziek, reklamácií, sťažností (Reklamácia, Vznik, správa a ukončenie zákazky, Marketingová a obchodná komunikácia)
Užívateľské meno – login (Registrácia zákazníka a Identifikácia zákazníka)
Účel Vznik, správa a ukončenie zákazky obsahuje tieto podúčely – Registrácia a Identifikácia zákazníka, Uzatvorenie kúpnej zmluvy, Dodávka tovaru a služieb, Fakturácia a Platby.

Pokiaľ do doby vypršania účelu platnosti subjekt údajov nevykoná jeho predĺženie alebo nerealizuje niektorý z krokov definovaných v bode 7, budú osobné údaje subjektu anonymizované. Každý subjekt údajov je oprávnený odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, požadovať prehľad spracovávaných osobných údajov, požadovať prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo odstraňovať svoje osobné údaje („byť zabudnutý“) z databázy spracovateľa. Prevedenie žiadostí je špecifikované v bode 6. Zákazník súhlasí s tým, že Správca v takom prípade ukončí spracovanie osobných údajov k účelu uvedenému v bode 2 najneskôr do 30 dní od dňa, kedy mu bolo odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov doručené; ustanovenie § 5 odstavec 9 zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „zákon“) tým nie je dotknuté.

Zákazník súhlasí s tým, že Správca môže vykonávať u zákazníka informovanie na platnosť skôr uvedených osobných údajov.

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Spôsob spracovávania osobných údajov.

Osobné údaje zákazníkov budú spracovávané strojovo alebo manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej forme v súlade s uvedenými zákonmi. 
 

5.2. Príjemcovia osobných údajov.

Zákazník súhlasí s tým, aby Správca osobných údajov zákazníka mohlo odovzdať inému správcovi v súlade s ustanovením § 5 odstavca 6 zákona. Zákazník súhlasí s odovzdávaním potrebných osobných údajov iným spracovateľom osobných údajov v zmysle účelu Vznik, správa a ukončenie zákazky a to spoločnostiam dopravy, montážou alebo realizáciou stavieb. Správca má s jednotlivými spoločnosťami odsúhlasené pravidlá nakladania s osobnými údajmi zákazníka v zmysle týchto pravidiel ochrany osobných údajov a ďalej platných zákonov a nariadení (viď hlavička). 

6. POUČENIE O PRÁVACH ZÁKAZNÍKOV

6.1. Právo zákazníka na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo požiadať Správcu o poskytnutie informácií o rozsahu spracovania jeho osobných údajov. Žiadosť zákazník uplatňuje osobne na ktorejkoľvek pobočke Správcu. Zákazník údajov obdrží požadované informácie taktiež na pobočke, po preukázaní jeho identifikácie. Lehota pre poskytnutie požadovaných informácií je 30 dní. Za poskytnutie informácie je Správca oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií.

6.2. Právo na prenos osobných údajov v strojovom čitateľnom formáte

Zákazník má právo požiadať Správcu o prenos svojich osobných údajov v strojovej čitateľnej podobe. Žiadosť podáva zákazník osobne na ktorejkoľvek pobočke Správcu. Po stotožnení zákazníka pri prevzatí žiadosti o prenose osobných údajov začína plynúť 30-dňová lehota na jeho vykonanie. Osobné údaje budú pripravené v strojovom čitateľnom kóde a bude odovzdaný zákazníkovi osobne, po stotožnení, na pobočke Správcu. Správca si vyhradzuje ponechanie osobných údajov zákazníka v súvislosti s právnymi povinnosťami (Faktúry, Záručné doby) podľa doby stanovenej v príslušných zákonoch (zákon 563/1991 Sb. a v znení neskorších úprav a Občiansky zákonník 89/2012 Sb. a v znení neskorších úprav). Za poskytnutie informácie je Správca oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 

6.3. Právo zákazníka na vymazanie osobných údajov

Zákazník má právo požiadať Správcu o vymazanie svojich osobných údajov. Žiadosť podáva zákazník na ktorejkoľvek pobočke Správcu. Po stotožnení zákazníka pri prevzatí, žiadosti o vymazanie osobných údajov začína plynúť 30-dňová lehota na jeho vykonanie. Osobné údaje budú vymazané z marketingových databáz pre komunikáciu. Správca si vyhradzuje ponechanie osobných údajov zákazníka v súvislosti s právnymi povinnosťami (Faktúry, Záručné doby) podľa doby stanovenej v príslušných zákonoch (zákon 563/1991 Sb. a v znení neskorších úprav a Občiansky zákonník 89/2012 Sb. a v znení neskorších úprav). Za poskytnutie informácie je Správca oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

6.4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Zákazník nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť Správcovi svoje osobné údaje; poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu s ich spracovaním je úplne dobrovoľné na základe slobodného a vedomého prejavu vôle zákazníka vydaného podľa článku 6. 

6.5. Ďalšie práva zákazníka

Každý zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s účelom udeleného súhlasu, ochranou jeho súkromného života alebo v rozpore so zákonom, popr. platnými nariadeniami (napr. GDPR apod.), môže (i) požiadať Správcu o vysvetlenie, (ii) požiadať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, (iii) po prípade obrátiť sa na kontrolný orgán (Úrad pre ochranu osobných údajov). Lehota na prešetrenie žiadosti je na strane Správcu 30 dní od doručenia žiadosti. Žiadosť u Správcu je možné uplatniť len písomne, a to pre zákazníkov v Slovenskej a Českej republike na e-mail adrese obchod@fittinger.com . Ak bude žiadosť zákazníka uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Ak Správca žiadosti nevyhovie, môže sa zákazník obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov; právo zákazníka obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo tým nie je dotknuté. 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ŠÍRENÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ 

Odoslaním objednávky tovaru, služieb, katalógu apod., vyplnením webového formuláru zákazník udeľuje súhlas Správcovi so spracovaním osobných údajov za účelom a v rozsahu, ako je v článku 2, 3 a 4 a v zákone uvedené a ďalej vyslovuje v súlade s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., v platnom znení, súhlas so šírením obchodných oznámení. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníka aj v prípade, že webový formulár vyplnila iná osoba než zákazník, ktorého osobné údaje boli vo formulári uvedené. Ak príde k spracovaniu osobných údajov zákazníka podľa predchádzajúcej vety a oprávnený zákazník sa toho dovolá, postupuje Správca podobne ako v článku 4, ak nebude dotknutý zákazník požadovať inak.

8. SÚBORY COOKIES

Jednotlivé stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača. Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies, ktoré sa na webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.